Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Σχολές Αστυνομίας

Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των ∆οκίµων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιµασία τους,  ώστε να καταστούν ικανοί αστυνοµικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι. Είναι ισότιµη µε τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.).  Η  διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάµηνα.

Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει την έδρα της στην Αθήνα.  Τµήµατα ∆οκίµων αστυφυλάκων λειτουργούν στην Αµυγδαλέζα,  στο Μαρούσι,  στο Ρέθυµνο,  στη Σητεία,  στην Καρδίτσα, στα Γρεβενά, στην Ξάνθη, στο ∆ιδυµότειχο και στην Κοµοτηνή.

Η Σχολή Αξιωµατικών έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των ∆οκίµων Υπαστυνόµων.  Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευόµενων,  ώστε να καταστούν ικανοί αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Η Σχολή Αξιωµατικών είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ) και ισότιµη µε τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων.  Η φοίτηση είναι διάρκειας 8 εξαµήνων.  Η Σχολή Αξιωµατικών έχει την έδρα της στην Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή οµογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο , την Κύπρο και την Τουρκία.
  • Να µην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ.
  • Να είναι υγιείς,  να έχουν άρτια σωµατική διάπλαση και να έχουν σωµατικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα.
  • Να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ.
  • Να έχουν λευκό ποινικό µητρώο
  • Να µην έχουν οποτεδήποτε στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων τους.